تعداد مقالات: 320
26. ساخت‎گرایی و ارتباط‌گرایی در آموزش‎ الکترونیکی

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 5-29

مصطفی اجتهادی؛ نادرقلی قورچیان؛ نورالدین میرزایی


30. تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 5-21

سید عبداله خاوری؛ حمیدرضا آراسته؛ پریوش جعفری


32. بررسی اثربخشی بازی رایانه‌ای آموزشی تولید شده بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر تهران

دوره 9، 3 (پیاپی 35)، بهار 1398، صفحه 5-31

میلاد آقورن لوئی؛ خدیجه علی آبادی؛ سعید پور روستائی اردکانی


33. تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 10، 1 (پیاپی37)، پاییز 1398، صفحه 5-24

علیرضا بادله؛ مریم اوجاقی؛ عبدالرحیم جاهد


34. تأثیر طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی

دوره 10، 2 (پیاپی38)، زمستان 1398، صفحه 5-25

فاطمه حسین زاده؛ حسن رستگار پور؛ نسرین محمدحسنی؛ ساسان سلیمی


35. عوامل مرتبط با دانش‌آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط

دوره 10، 3 (پیاپی39)، بهار 1399، صفحه 5-24

زهرا علی اکبری؛ خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی


36. تاثیر آموزش محتوی درس زبان انگلیسی عمومی با استفاده از وب‌کوئست بر یادگیری و یادداری دانشجویان

دوره 10، 4 (پیاپی40)، تابستان 1399، صفحه 5-23

وحید رضا میرزائیان؛ سید حسن طالبی؛ مریم رودباری


37. تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 23-38

فرشیده ضامنی؛ سحر کاردان


38. مقایسه تأثیرآموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 21-36

سعید صفاریان؛ وحید فلاح؛ سید حمزه میرحسینی


39. بررسی چالش های کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری

دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 23-42

سیدمصطفی شریف خلیفه سلطانی؛ مهدی کریمی علویجه؛ مهدی مظاهری


45. تأثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری مهارت‌های اساسی درس هنر

دوره 3، 1 (پیاپی 9)، پاییز 1391، صفحه 27-43

حسین دائی زاده؛ فرشیده ضامنی؛ سیدعلی حسینی روکش


48. مقایسه تأثیر نرم‌افزار چندرسانه‌ای با روش سنتی بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب دیده شنوایی

دوره 3، 4 (پیاپی 12)، تابستان 1392، صفحه 23-40

دانیال یارایی؛ طیبه اعتمادی‌نسب؛ سید‌محمود حسینی‌اشلقی


49. رابطه میزان استفاده از رسانه‌های جمعی (با تأکید بر تلویزیون) با ارتقای سطح سواد زیست‎محیطی معلمان

دوره 4، 1 (پیاپی 13)، پاییز 1392، صفحه 23-40

سید محمد شبیری؛ مهران فرج االهی؛ الهام کوهی اقدم؛ حسین میبودی