تعداد مقالات: 320
51. پیش‌بینی نگرش به کامپیوتر بر اساس سرسختی روان‌شناختی، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت

دوره 4، 3 (پیاپی 15)، بهار 1393، صفحه 25-47

اعظم مرادی؛ افسانه بنی طالبی؛ سحر پژوهش


53. رابطه راهبردهای یادگیری خود‌تنظیمی و گرایش به تفکر انتقادی با میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره های آموزش الکترونیکی

دوره 5، 1 (پیاپی 17)، پاییز 1393، صفحه 21-42

عزت‌اله قدم‌پور‌؛ پیمان کامکار؛ هوشنگ گراوند؛ سجاد جمشیدی کیا


54. رابطه بین فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات و مؤلفه‎های مهندسی فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 5، 2 (پیاپی 18)، زمستان 1393، صفحه 5-21

کیومرث نیاز آذری؛ مهرانه کاظمیان؛ مرضیه نیاز آذری


55. طراحی الگوی مفهومی برای سنجش تحصیلی دانشگاه باز و از دور

دوره 5، 3 (پیاپی 19)، بهار 1394، صفحه 5-26

فهیمه السادات حقیقی؛ مهران فرج‌اللهی


56. آموزش به ‌شیوه یادگیری سیار و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، تابستان 1394، صفحه 19-33

فرشته علیخانی؛ پرستو علیخانی؛ مریم اسلام پناه


57. ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران

دوره 6، 1 (پیاپی 21)، پاییز 1394، صفحه 19-35

سجاد جمشیدی کیا؛ پوراندخت فاضلیان؛ زهره خوش نشین


58. طراحی و ارایه مدل تعاملی مؤثر در دانشگاه های باز و مجازی ایران

دوره 6، 2 (پیاپی 22)، زمستان 1394، صفحه 19-39

ناصر محمدی احمدابادی؛ مهران فرج الهی


59. مقایسه بارشناختی بیرونی طراحی آموزش با الگوی مریل در آموزش به شیوه چندرسانه‌ای و سنتی

دوره 6، 3 (پیاپی 23)، بهار 1395، صفحه 25-40

محمد زارع؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمد حسن امیرتیموری؛ راحله ساریخانی


63. شناسایی ابعاد فن‎آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 27-43

مهناز دازداری؛ ترانه عنایتی؛ فرشیده ضامنی


64. واکاوی مفهوم هوشمندسازی به منظور ارایه الگوی برنامه درسی مناسب جهت دوره ابتدایی ایران

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 31-58

محمدرضا غزنوی؛ زهره سعادتمند؛ نرگس کشتی آرای


65. تأثیر‎ بازی‌ها‌‌‎ی رایانه‌ای خشن بر پرخاشگری دانش‌آموزان

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، پاییز 1396، صفحه 23-41

خلیل غفاری؛ سید سعید حسینی


68. رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران

دوره 8، 4 (پیاپی 32)، تابستان 1397، صفحه 25-39

ابوالقاسم بریمانی؛ حامد کوچک نژاد ساروی


69. ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 23-58

حمیدرضا سوداگر؛ نگین جباری؛ کیومرث نیازآذری


71. مقایسه تاثیر تحمل پریشانی و هراس اجتماعی بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 9، 3 (پیاپی 35)، بهار 1398، صفحه 33-53

نیره السادات روحانی؛ مهری سید موسوی؛ معصومه گرجی؛ زبیر صمیمی


73. تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انواع تعامل دانشجویان در بستر یادگیری الکترونیکی

دوره 10، 2 (پیاپی38)، زمستان 1398، صفحه 27-48

فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب السادات مصطفوی؛ احمد کیخا؛ رحیم عبادی


74. طراحی الگوی ارتباطی فناوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در آموزش و پرورش

دوره 10، 3 (پیاپی39)، بهار 1399، صفحه 25-44

شاپور اتحادنژاد؛ عبدالخالق غلامی چنارستان علیا؛ کرم اله دانش فرد


75. ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی گیمیفیکیشن از دیدگاه معلمان با استفاده از مدل فعالیت مستدل( TRA)

دوره 10، 4 (پیاپی40)، تابستان 1399، صفحه 25-44

نرگس میرانی سرگزی؛ مهتاب عسکری؛ صادق ملک حسینی؛ اسما یزدی