تعداد مقالات: 352
127. بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در کارکنان مدارس الکترونیکی

دوره 8، 2 (پیاپی 30)، زمستان 1396، صفحه 57-85

زهره شکیبایی؛ عذرا سمنانی؛ مریم گلی‌توانا


128. ارزیابی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام

دوره 1، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 59-79

حجت باغبان؛ سیدرسول تودار؛ زینب سام دلیری؛ علیرضا ناصری مالوانی


129. مقایسه دیدگاه معلمان و دانشجو معلمان در ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم عصر فاوا براساس مبانی فلسفی و اجتماعی

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، پاییز 1390، صفحه 59-77

جواد سلیمانپور؛ محمد غفاری مجلج؛ سیده سمانه نگهداریان


130. تأثیر بازی‌های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان

دوره 3، 4 (پیاپی 12)، تابستان 1392، صفحه 59-83

وحید فلاح؛ قهرمان محمودی؛ سیده شهین کاظمی


131. مقایسه تأثیر رسانه تعاملی و غیر‌تعاملی بر نوع سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی

دوره 4، 4 (پیاپی 16)، تابستان 1393، صفحه 59-74

بابک حسین زاده؛ وحید فلاح؛ فاطمه یعقوبی


132. تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 5، 1 (پیاپی 17)، پاییز 1393، صفحه 59-75

ابراهیم محمدجانی؛ مریم صفرنواده


133. رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی دانشجویان

دوره 6، 4 (پیاپی 24)، تابستان 1395، صفحه 59-73

الهام حسین پور؛ علی عسگری؛ محسن آیتی


135. بررسی عناصر برنامه درسی آموزش تکنولوژی به مربیان پیش دبستانی

دوره 9، 2 (پیاپی 34)، زمستان 1397، صفحه 61-83

محمد حسین زارعی؛ احمدرضا نصر


137. عوامل مؤثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 3، 1 (پیاپی 9)، پاییز 1391، صفحه 63-78

زهره معتمدی‌نیا؛ عبدالحمید پاپ‌زن؛ حسین مهدی‌زاده


138. بررسی نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان

دوره 4، 1 (پیاپی 13)، پاییز 1392، صفحه 63-83

عمر محمودی؛ ناصح روخنده؛ هیرش سلطان پناه


139. مقایسه مهارت های خودتنظیمی در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول هوشمند و سنتی

دوره 6، 2 (پیاپی 22)، زمستان 1394، صفحه 63-84

ربابه فلاح کفشگری؛ شعبان حیدری


141. تحلیل بازاریابی آموزش‌های فناوری اطلاعات بانوان استان مازندران

دوره 10، 1 (پیاپی37)، پاییز 1398، صفحه 63-80

ترانه عنایتی؛ علیرضا عالی پور


142. ارتباط بین‌ به‌کارگیری فن‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان دانشگاه

دوره 4، 3 (پیاپی 15)، بهار 1393، صفحه 65-86

فریده حق‎شناس کاشانی؛ کاظم رمضانی؛ مینا جمشیدی‌اوانکی


143. بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری مهارت‌های پایه ریاضی در کودکان پیش از دبستان شهر کرمان

دوره 8، 3 (پیاپی 31)، بهار 1397، صفحه 65-89

زهره محمودی؛ علیرضا محمدی آریا؛ منصوره کریم زاده؛ پوریا رضا سلطانی


146. اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه ای ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی

دوره 2، 4 (پیاپی 8)، تابستان 1391، صفحه 67-87

بی بی عشرت زمانی؛ محمد سعیدی؛ علی سعیدی


148. عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده‌سازی یادگیری از طریق موبایل با استفاده از نظریه کنش منطقی

دوره 6، 3 (پیاپی 23)، بهار 1395، صفحه 67-83

حسین مولائی‌علی‌آباد؛ شهرام مهرآور گیگلو؛ اباصلت خراسانی؛ کوروش فتحی‌واجارگاه