نویسنده = مرتضی منطقی
تعداد مقالات: 3
2. شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت

دوره 3، 2 (پیاپی 10)، زمستان 1391، صفحه 5-26

مرتضی منطقی؛ احسان دین پرور