نویسنده = رضا یوسفی سعیدآبادی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه ای دانشجویان

دوره 2، 3 (پیاپی 7)، بهار 1391، صفحه 83-105

رضا یوسفی سعیدآبادی؛ ثریا محسنی