نویسنده = جواد سلیمانپور
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه دیدگاه معلمان و دانشجو معلمان در ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم عصر فاوا براساس مبانی فلسفی و اجتماعی

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، پاییز 1390، صفحه 59-77

جواد سلیمانپور؛ محمد غفاری مجلج؛ سیده سمانه نگهداریان