نویسنده = مهدیه چیت ساز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت واحد درسی «مواد سمعی- بصری» در رشته کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، پاییز 1390، صفحه 5-21

مرجان کیان؛ مهدیه چیت ساز؛ نصرت ریاحی نیا