نویسنده = محمدرضا سرمدی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن‌آوری آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام‌نور

دوره 3، 3 (پیاپی 11)، بهار 1392، صفحه 41-55

محمد علی جوادی بورا؛ حسین نجفی؛ محمدرضا سرمدی؛ رضا نوروززاده


2. طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، پاییز 1390، صفحه 79-98

محمدعلی جوادی بورا؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مهران فرج اللهی؛ محمدرضا سرمدی