نویسنده = وحید فلاح
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر آموزش به شیوه وب کوئست بر انگیزه پیشرفت ،خودپنداره و یادگیری خودتنظیمی دانشجویان

دوره 11، 3 (پیاپی43)، بهار 1400، صفحه 27-45

سیده مرضیه موسوی بیدله؛ وحید فلاح؛ صدرالدین ستاری؛ عظیمه متکلم؛ حسن اصلان زاده


2. شناسایی و رتبه بندی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس بر اساس تکنیک AHP

دوره 9، 2 (پیاپی 34)، زمستان 1397، صفحه 85-109

سیده مرضیه موسوی بیدله؛ وحید فلاح؛ توران سلیمانی


5. تأثیر بازی‌های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان

دوره 3، 4 (پیاپی 12)، تابستان 1392، صفحه 59-83

وحید فلاح؛ قهرمان محمودی؛ سیده شهین کاظمی