نویسنده = فاطمه یعقوبی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر رسانه تعاملی و غیر‌تعاملی بر نوع سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی

دوره 4، 4 (پیاپی 16)، تابستان 1393، صفحه 59-74

بابک حسین زاده؛ وحید فلاح؛ فاطمه یعقوبی