نویسنده = حسین دائی زاده
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری مهارت‌های اساسی درس هنر

دوره 3، 1 (پیاپی 9)، پاییز 1391، صفحه 27-43

حسین دائی زاده؛ فرشیده ضامنی؛ سیدعلی حسینی روکش