نویسنده = علیرضا بادله
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 10، 1 (پیاپی37)، پاییز 1398، صفحه 5-24

علیرضا بادله؛ مریم اوجاقی؛ عبدالرحیم جاهد