نویسنده = محسن باقری
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 131-147

افسانه حمزه‌ئی؛ محسن باقری؛ سعید موسوی پور