نویسنده = مرتضی رضایی زاده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی در توسعه منابع انسانی آموزش عالی ایران: یک مطالعه کیفی

دوره 11، 2 (پیاپی42)، زمستان 1399، صفحه 5-25

اباصلت خراسانی؛ سمیه رحیمی؛ مرتضی رضایی زاده


2. تبیین راهبردهای مواجهه با موک ها در برنامه درسی آموزش عالی

دوره 8، 4 (پیاپی 32)، تابستان 1397، صفحه 89-109

اسماعیل جعفری؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده


3. اعتبارسنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، پاییز 1396، صفحه 161-180

اسماعیل جعفری؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده