نویسنده = محمدصادق کریمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطلاعات دانش آموزی مدارس (مورد مطالعه: مدیران و معاونین اجرایی مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه)

دوره 9، 2 (پیاپی 34)، زمستان 1397، صفحه 111-129

خالد غفوری؛ بی بی عشرت زمانی؛ محمدصادق کریمی؛ میترا میرزاآقایی کیاکلایی