کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های شخصیتی
تعداد مقالات: 2
2. پیش‌بینی اضطراب رایانه معلمان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های هوش‌هیجانی آنان

دوره 4، 2 (پیاپی 14)، زمستان 1392، صفحه 131-148

سعید لطیفی؛ آزاد الله کرمی؛ افشین بابامرادی