تعداد مقالات: 312
301. توانمندسازی روان‌شناختی ابزاری جهت کنترل پرسه‌زنی اینترنتی

دوره 10، 3 (پیاپی39)، بهار 1399، صفحه 145-160

حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی


303. تأثیر استفاده از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی بر انگیزش‎تحصیلی دانش‎آموزان دوره متوسطه

دوره 5، 2 (پیاپی 18)، زمستان 1393، صفحه 141-160

زهرا قندالی؛ فروزان ضرابیان؛ فتانه حسنی جعفری؛ حسن تاجیک فیلستان


306. بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم

دوره 9، 4 (پیاپی 36)، تابستان 1398، صفحه 41-25

منظر صادقی؛ کیومرث نیازآذری؛ مریم تقوایی یزدی


307. بررسی اثربخشی کاربرد آزمون‌های الکترونیکی برون‌خط بر اضطراب آزمون و عملکرد آزمون دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی

دوره 9، 4 (پیاپی 36)، تابستان 1398، صفحه 60-43

میلاد آقورن لوئی؛ اسکندر علیجانی علیجانوند


309. تبیین عوامل کلیدی توفیقِ تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی)

دوره 9، 4 (پیاپی 36)، تابستان 1398، صفحه 93-77

پژمان صالحی؛ سیف اله فضل الهی قمشی؛ علی اکبر خوشگفتار مقدم


310. طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه های اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهی

دوره 9، 4 (پیاپی 36)، تابستان 1398، صفحه 112-95

زهرا آزاددیسفانی؛ حسین کارشکی؛ سید امیر امین یزدی؛ محمدسعید عبدخدایی


312. بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ‏

دوره 9، 4 (پیاپی 36)، تابستان 1398، صفحه 146-131

خدیجه مجرد؛ محبوبه سلیمان پورعمران؛ حمیدرضا سوداگر