تعداد مقالات: 304
276. رابطه استفاده از بازی های رایانه ای با وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر بابل

دوره 5، 3 (پیاپی 19)، بهار 1394، صفحه 123-137

میر سعید حسینی شیروانی؛ ثمانه حاجی‌خانیان؛ سارا حاجی‌خانیان


278. کارپوشه الکترونیکی: ابزاری برای بهبود باورهای انگیزشی دانشجویان

دوره 6، 1 (پیاپی 21)، پاییز 1394، صفحه 131-146

علی دانا؛ نسرین ترک؛ عیسی رضایی


282. رابطه کنترل عواطف و تحمل پریشانی با استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در میان دانشجویان

دوره 7، 1 (پیاپی 25)، پاییز 1395، صفحه 115-132

نادر اعیادی؛ مسلم عباسی؛ ذبیح پیرانی؛ داوود تقوایی؛ آرش پیرانی


283. رابطه برداشت از مفهوم یادگیری با راهبردهای یادگیری در یادگیرندگان فضای مجازی و واقعی

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، زمستان 1395، صفحه 163-191

فاطمه عباسی؛ حسین پورشهریار؛ جلیل فتح آبادی


284. واکاوی رابطه بین مؤلفه‌های اضطراب اجتماعی و اشتیاق به رایانه دانشجویان

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 145-158

سیده خدیجه معافی مدنی؛ مجید کاکوان


285. اعتبارسنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، پاییز 1396، صفحه 161-180

اسماعیل جعفری؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده


288. بررسی میزان سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های بیرجند در سال 1397

دوره 8، 4 (پیاپی 32)، تابستان 1397، صفحه 163-176

مریم شعبانی؛ یوسف مهدی پور؛ مهسا کفاش


289. رابطه ی دیپلماسی علم و فناوری و چابکی سازمانی با میانجیگری سواد اطلاعاتی

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 155-182

محمد فرخی؛ علیرضا قلعه ای؛ حسن قلاوندی


290. تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد شعب بانک ملی شهر تهران با نقش میانجی مهارت ‌های فناوری و ظرفیت جذب

دوره 9، 2 (پیاپی 34)، زمستان 1397، صفحه 116-135

علی یزدی زاده؛ مهدی نامداری ورپشتی؛ مژگان افغانپور


291. ارائه الگو جهت ارزیابی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

دوره 9، 3 (پیاپی 35)، بهار 1398، صفحه 143-163

سمیه ابوالحسن زاده زوارم؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی


292. شناسایی چالش ها و فرصت های کاربرد فاوا در مدارس هوشمند شهر تهران

دوره 10، 1 (پیاپی37)، پاییز 1398، صفحه 139-153

فاطمه صانعی پور؛ سعید صفایی موحد؛ مجید علی عسگری


293. طراحی برنامه درسی مجازی در درس علوم اول متوسطه (پایه نهم)

دوره 10، 2 (پیاپی38)، زمستان 1398، صفحه 155-173

فرشته افکاری؛ غلامعلی احمدی؛ سیده فاطمه شمشیرگران


295. تأثیر استفاده از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی بر انگیزش‎تحصیلی دانش‎آموزان دوره متوسطه

دوره 5، 2 (پیاپی 18)، زمستان 1393، صفحه 141-160

زهرا قندالی؛ فروزان ضرابیان؛ فتانه حسنی جعفری؛ حسن تاجیک فیلستان


298. بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم

دوره 9، 4 (پیاپی 36)، تابستان 1398، صفحه 41-25

منظر صادقی؛ کیومرث نیازآذری؛ مریم تقوایی یزدی


299. بررسی اثربخشی کاربرد آزمون‌های الکترونیکی برون‌خط بر اضطراب آزمون و عملکرد آزمون دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی

دوره 9، 4 (پیاپی 36)، تابستان 1398، صفحه 60-43

میلاد آقورن لوئی؛ اسکندر علیجانی علیجانوند