تعداد مقالات: 336
26. ساخت‎گرایی و ارتباط‌گرایی در آموزش‎ الکترونیکی

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 5-29

مصطفی اجتهادی؛ نادرقلی قورچیان؛ نورالدین میرزایی


30. تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 5-21

سید عبداله خاوری؛ حمیدرضا آراسته؛ پریوش جعفری


32. تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

سید عبداله خاوری؛ حمیدرضا آراسته؛ پریوش جعفری


33. بررسی اثربخشی بازی رایانه‌ای آموزشی تولید شده بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر تهران

دوره 9، 3 (پیاپی 35)، بهار 1398، صفحه 5-31

میلاد آقورن لوئی؛ خدیجه علی آبادی؛ سعید پور روستائی اردکانی


34. تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 10، 1 (پیاپی37)، پاییز 1398، صفحه 5-24

علیرضا بادله؛ مریم اوجاقی؛ عبدالرحیم جاهد


35. تأثیر طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی

دوره 10، 2 (پیاپی38)، زمستان 1398، صفحه 5-25

فاطمه حسین زاده؛ حسن رستگار پور؛ نسرین محمدحسنی؛ ساسان سلیمی


36. تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 23-38

فرشیده ضامنی؛ سحر کاردان


37. مقایسه تأثیرآموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 21-36

سعید صفاریان؛ وحید فلاح؛ سید حمزه میرحسینی


38. بررسی چالش های کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری

دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 23-42

سیدمصطفی شریف خلیفه سلطانی؛ مهدی کریمی علویجه؛ مهدی مظاهری


44. تأثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری مهارت‌های اساسی درس هنر

دوره 3، 1 (پیاپی 9)، پاییز 1391، صفحه 27-43

حسین دائی زاده؛ فرشیده ضامنی؛ سیدعلی حسینی روکش


47. مقایسه تأثیر نرم‌افزار چندرسانه‌ای با روش سنتی بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب دیده شنوایی

دوره 3، 4 (پیاپی 12)، تابستان 1392، صفحه 23-40

دانیال یارایی؛ طیبه اعتمادی‌نسب؛ سید‌محمود حسینی‌اشلقی


48. رابطه میزان استفاده از رسانه‌های جمعی (با تأکید بر تلویزیون) با ارتقای سطح سواد زیست‎محیطی معلمان

دوره 4، 1 (پیاپی 13)، پاییز 1392، صفحه 23-40

سید محمد شبیری؛ مهران فرج االهی؛ الهام کوهی اقدم؛ حسین میبودی


50. پیش‌بینی نگرش به کامپیوتر بر اساس سرسختی روان‌شناختی، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت

دوره 4، 3 (پیاپی 15)، بهار 1393، صفحه 25-47

اعظم مرادی؛ افسانه بنی طالبی؛ سحر پژوهش