تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی و ارائه راهکارهایی جهت توسعه آن در شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی 88-1387 انجام شد. روش پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری آن متشکل از کلیه معلمان ریاضی شاغل به تدریس در شهرستان محمودآباد به تعداد 171 نفر بود. حجم نمونه، متناسب با جدول کرجسی و مورگان 88 نفر تعیین شد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی بسته پاسخ، جمع آوری و اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون t تحلیل شد. نتایج نشان داد که کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تغییر نگرش، تثبیت و پایداری مطالب درسی، مهارت استدلال و قدرت خلاقیت و در نهایت یادگیری فعال درس ریاضی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Applying Information and Communication Technology on Math Learning

نویسندگان [English]

  • Farshide Zameni
  • Sahar Kardan
چکیده [English]

This research was performed to study the application of information and communication technology in math learning and presenting strategies for its development in Mahmoodabad in 2009. The research method was survey and its statistical population included 171 people, that is, all math teachers in Mahmoodabad. The sample was selected according to Krejcie and Morgan table by simple random sampling method. The data were gathered using the researcher made questionnaire and was analyzed based on t test. The results showed that the application of information and communication technology affects on the modification of attitudes, establishment and stability of learning materials, reasoning skills, creativity power and finally on the active learning in math.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • Math
  • learning