بررسی سواد عمومی کامپیوتری کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت سواد عمومی کامپیوتری کارکنان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران با زیر گروه های مبانی کامپیوتر، اینترنت، پاورپوینت،Excel  ، Access و  Wordانجام شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی و از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری متشکل از کلیه کارکنان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران است که شامل1530 نفر می‌باشند. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انجام گرفته و بر این اساس تعداد 300 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه از نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 78/0محاسبه شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون تی تک گروهی و رگرسیون چندمتغیری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این بود که به طور کلی میزان سواد عمومی کامپیوتری کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران پایین‌تر از حد متوسط می باشد. تحلیل رگرسیون متغیرها نیز نشان داده است که تمامی زیر گروه های سواد عمومی کامپیوتری پیش بینی کننده های معنی داری برای سواد کامپیوتری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of General Computer Literacy Among the Employees of the Islamic Azad Universities of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salehi
  • Mohammad Hajizad
چکیده [English]

The purpose of the research was to study the general computer literacy among the employees in areas of principles of computer, of Internet, Power point, Excel, Access and Word in the Islamic Azad Universities of Mazandaran province. From objective point of view, it was an applied research. The statistical population composed of all the employees of Islamic Azad Universities of Mazandaran including 1530 employees. The rate of the sample was determined using Krejcie and Morgan table and 300 employees were selected as a sample through clustering random sampling method. A research- made questionnaire was used for collecting data. The content validity of the questionnaire was confirmed by related experts and its reliability was calculated through Cronbach Alpha (0/78). The gathered data were examined by utilizing  the single-group t test and multi-variable regression test. The results generally showed that the amount of general computer literacy was lower than average in the employees of Islamic Azad Universities of Mazandaran province. The results of regression analysis showed that all seven subgroups of general computer literacy were significant predictors for computer literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Computer Literacy
  • Informational Technology
  • Employees
  • Islamic Azad University