مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش از طریق تلفن همراه و سخنرانی بر میزان یادگیری هنرجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به سرعت فزاینده تولید دانش جدید و توسعه فن آوری های ارتباطی نظیر تلفن همراه که منابع و داده‌های مرتبط با هر موضوع را بدون محدودیت زمانی و مکانی در اختیار فراگیران قرار می دهد و با عنایت به جنبه های مثبت فراوان کاربرد آن در مدارس و ضرورت سازگاری با تغییرات و بهره گیری صحیح از این فن آوری جدید، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرآموزش از طریق تلفن همراه بر میزان یادگیری هنرجویان و مقایسه آن با روش آموزش سخنرانی، در هنرستان کشاورزی خوشه های زرین شهرستان روانسر در استان کرمانشاه طراحی و در سال 1388 اجرا گردید. طی یک مطالعه نیمه تجربی،30 هنرجوی پسر به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب، و با توجه به سن، وضعیت تحصیلی، معدل و وضعیت اقتصادی خانواده به دو گروه همتا (15 نفر آزمایش و 15 نفر کنترل) تقسیم شدند. ابتدا با استفاده از  آزمون 10 سؤالی بر اساس اهداف رفتاری درس، پیش‌آزمون انجام شد و سپس به گروه آزمایش از طریق تلفن همراه و به گروه کنترل از طریق سخنرانی، طی دو جلسه ی دو ساعته، آموزش داده شد و با همان سؤالات، پس آزمون انجام شد و با آزمون t مورد قضاوت آماری قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد با وجود اینکه هر دو روش آموزش سخنرانی و آموزش از طریق تلفن همراه بر یادگیری هنرجویان تأثیر مثبت دارد، ولی آموزش از طریق تلفن همراه نسبت به آموزش از طریق سخنرانی تأثیر بیشتری بر میزان یادگیری هنرجویان داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Cell Phone-Based and Traditional Lecture-Based Teaching Methods' Effects on Agricultural Students' Learning

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Papzan
  • Adel Sulaimany
چکیده [English]

Regarding the increased speed of creating new knowledge and the development of communication technologies, like cell phone, which makes it possible the access to various unlimited resources and data in an unlimited time and place, and regarding many positive aspects of applying it in schools and the necessity of adjusting with changes and the correct use of this new technology, the present research was conducted to examine the effect of teaching via cell phone on students learning in Khooshehaye Zarin agricultural school in Rawansar, Kermanshah province, and comparing it with traditional lecture method. In a semi-experimental research method, 30 male students were selected through random sampling method as the research sample, divided into two paired groups, 15 for experimental group and 15 for control group, based on age, educational status, previous grade point average and family economical status.  Data collection tool was a 10 item test based on behavioral objectives. The experimental group was taught in two sessions of two hours through cell phone, and the control group was taught the same topic through traditional lecture method in exactly the same amount of time. Post–test was performed on two groups through the above-mentioned 10 item test and the results were analyzed through t test method. The results showed that teaching via cell phone has more effects on students learning compared with traditional lecture method. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Methods
  • Teaching Via Cell-phone
  • Lecture
  • learning