مقایسه میزان آشنایی استادان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران با مهارت های ICDL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مقایسه و اولویت بندی میزان آشنایی استادان و دانشجویان واحدهای بسیار بزرگ دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران با مهارت های ICDL به انجام رسیده است. تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه ی آماری آن عبارتند از اعضای هیأت علمی و دانشجویان واحدهای بسیار بزرگ دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران که به ترتیب 2150 نفر و 68091 نفر بودند. حجم نمونه‌ی آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین گردید و 327 نفر از استادان و 384 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری، تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته ی بسته پاسخ استفاده شد. جهت مقایسه میزان آشنایی استادان و دانشجویان با مهارت های ICDL از آزمون U مان- ویتنی و جهت اولویت بندی آن از آزمون فریدمن استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان آشنایی استادان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران در تمامی زیرگروه های مهارت های ICDL متفاوت است و در تمامی موارد استادان آشنایی بیشتری با این مهارت ها داشتند. همچنین یافته ها نشان داد که اولویت آشنایی با مهارت های هفتگانه ICDL بین دو گروه استادان و دانشجویان متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Amount of Faculty Members and University Students Familiarity with ICDL Skills in Islamic Azad Universities of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Reza Yousefi
  • Mojtaba Rezaee Rad
چکیده [English]

The purpose of present research was to compare and rank the amount of  familiarity of faculty members and university students with ICDL skills in the Islamic Azad Universities of Mazandaran province. The research was a survey- descriptive and the statistical population included 2150 faculty members and 68091 students of the very large Islamic Azad branches. The statistical sample was determined by the Krejcie and Morgan table, and 327 faculty members along with 384 students were examined as a sample. To select the sample, the multi-stage clustering random sampling method was used. A researcher-made questionnaire was used for gathering the data. The  Mann- Whitney U test was used to compare the amount of familiarity with information and communication technology and ICDL skills between two groups of faculty members and students. Freedman test was used to rank them. The results showed that there was a difference between the faculty members and students in all subgroups of ICDL skills, and faculty members had more familiarity with ICDL skills than the students. The results also showed a difference between the faculty members and the students in familiarity with different subgroups of ICDL skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • ICDL Skills
  • faculty members
  • University students
  • Islamic Azad University