آسیب شناسی ناشی از کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 هدف این تحقیق بررسی آسیب شناسی ناشی از کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان است. از بین جامعه ی آماری (کل دانشجویان استان مازندران) تعداد 345 نفر (بر اساس جدول تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه) از دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه سنجش اعتیاد به پیام کوتاه یا پیامک1 و اضطراب اجتماعی  برای گردآوری اطلاعات و داده ها استفاده گردید و از دو روش آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که دانشجویان دانشگاه به پیامک اعتیاد و به اضطراب اجتماعی مبتلا هستند، بین اعتیاد به پیامک و اضطراب اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد و میزان اعتیاد به پیامک در دانشجویان گروه‌های مختلف آموزشی متفاوت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Using Information and Communication Technology among University Students

نویسندگان [English]

  • Ramezan Hassanzadeh
  • Abbas Rezaei
چکیده [English]

The purpose of the research was to study the pathology of using information and communication technology among university students. From among the statistical population of the research including all Mazandaran province university students, 345 were selected as the sample of the research using simple random sampling method. The research instruments were SMS addiction and social anxiety questionnaires. Both descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data. The results showed that the students were addicted to SMS and suffered from social anxiety. There was significant relationship between SMS addiction and social anxiety among students. Also, there was a significant difference in the rate of SMS addiction among the different educational groups of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • Information and communication technology
  • University students