تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات بر کارآیی و اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تأثیر به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات بر کارآیی، اثربخشی و تصمیم‌گیری گروهی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی و جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان فنی و حرفه ای پنج شهر استان مازندران شامل بابل ، قائم شهر ، ساری، نکاء و بهشهر به تعداد 419 نفر بود. نمونه آماری از طریق جدول کرجسی و مورگان 201 نفر محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته ی بسته پاسخ در طیف پنج گزینه ای لیکرت بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمد. به منظور بررسی و تحلیل سؤالات تحقیق از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد و نتیجه تحقیق نشان داد که کاربرد فن آوری اطلاعات بر کارآیی، اثربخشی و تصمیم‌گیری گروهی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای، تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Applying Information Technology on Effectiveness and Efficiency of the Employees of Techno-Professional Organizations in Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Javad Khalatbari
  • Seyede Leila Hosseini Tabaghdehi
  • Abbas Zamani
چکیده [English]

The main purpose of the research was to study the effect of applying information technology on the effectiveness, efficiency and group decision-making of the employees of Techno-Professional Organization in Mazandaran. The method of the research was a kind of survey descriptive method, and the statistical population of the research included 419 people, that is, all the employees of Techno-Professional Organizations in five cities (Babol, Ghaemshahr, Sari, Neka and Behshahr). The statistical sample was 201 people which calculated by Krejcie and Morgan table. Also, the sample was selected through simple random sampling method. The measurement device was a form of Likert scale five- choice researcher-made questionnaire. Its reliability was estimated through Cronbach Alfa coefficient (a = 0/92). To analyze the research questions, the single group t test was used. The result of the research showed that the application of information technology affects the employees efficiency, effectiveness and group decision-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • Efficiency
  • Effectiveness
  • Techno-Professional Organization