مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش شبه آزمایشی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه‌ی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی ناحیه یک ساری (934 نفر) بوده که از میان آنان 479 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی مناسب (آلفای کرونباخ 86/0) استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون t تک گروهی، t دو گروه وابسته و t دو گروه مستقل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این بود که نه تنها استفاده از نرم افزارهای آموزشی در تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس انگلیسی مؤثر است؛ بلکه تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان از شیوه سنتی بیشتر است. همچنین تدریس زبان انگلیسی با استفاده از نرم‌افزارهای آموزشی در انگیزه دانش‌آموزان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی مؤثر بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of English Language Teaching by Instructional Softwares and Classical Method on Students Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Heidari
  • Yasaman Modanloo
  • Marzieh Niazazari
  • Abdullah Jafari Galocheh
چکیده [English]

The purpose of the research was to compare the effect of teaching english through instructional softwares to teaching it through classical methods on students academic achievement. The research had an applied aim and its method was quasi-experimental. Statistical population included all the male students of secondary schools of Sari, district-one consisting 934 students and 479 of whom were selected by simple random sampling method. A researcher-made questionnaire with an adequate reliability (a = 0/86) was used for gathering data. The gathered data were analyzed by single-group t test, two dependent groups t test and two independent group t test. The results revealed that not only using instructional softwares were effective on students academic achievement but its' effect on students academic achievement was more than classical methods as well. Teaching english through instructional softwares highly motivated the students toward language learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching
  • Instructional Softwares
  • Classical Method
  • academic achievement
  • students