عوامل مؤثر بر عدم کاربست وسایل کمک آموزشی در جریان یاددهی - یادگیری از دیدگاه دبیران استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی دیدگاه دبیران درباره عوامل مؤثر بر عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی در جریان یاددهی و یادگیری در مدارس متوسطه استان مازندران بوده است. روش انجام این تحقیق توصیفی ـ پیمایشی، و جامعه آماری کلیه دبیران مقطع متوسطه استان مازندران که دارای سابقه تدریس بیش از دو سال داشته اند را، شامل می‌شده است. از کل جامعه آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه ای به تعداد 360 نفر طبق جدول نمونه‌گیری مورگان انتخاب گردید، و داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری گردید و در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تحلیل داده های تحقیق حاکی از آن بود که عواملی چون نگرش منفی دبیران نسبت به وسایل کمک آموزشی، کمبود و عدم وجود وسایل کمک آموزشی، تراکم دانش آموزان در کلاس درس، عدم تسلط معلمان در به کارگیری وسایل کمک آموزشی، و نارسایی در شیوه مدیریت مدارس بر عدم به کارگیری وسایل کمک آموزشی در جریان یاددهی و یادگیری تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on not Using Teaching Aids in the Process of Teaching and Learning from Teachers’ Point of View in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Sadraddin Sattari
  • AbdolReza Jafarnejad
چکیده [English]

The purpose of this research was to study the teachers’ point of view on the effective factors on not using teaching aids in the process of teaching and learning in high schools in Mazandaran province. The method of the study was descriptive-survey and the population was all teachers at high schools with more than two years service life. Out of the whole statistical population, 360 were selected randomly as sample, based on the Morgan table. The data collection was done through a researcher made questionnaire. In analysis of the collected data, the descriptive and inferential statistics were used. Results showed that several factors were effective on not using of teaching aids in the process of teaching and learning, including: negative attitude of teachers toward teaching aids, shortage and non availability of such aids, the crowding of students in each class, not mastery of teachers in using teaching aids, and inefficiency in way of school management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Aids
  • Crowding of Students
  • Inefficiency in School Management
  • Teaching and Learning Process
  • Barriers of Application of Teaching Aids