مقایسه تأثیرآموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر به کارگیری نرم افزارهای آموزشی با روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی پایه چهارم مقطع ابتدایی پسرانه شهرستان قائمشهر می باشد. در این پژوهش که از نوع  شبه آزمایشی است از میان 65 کلاس چهارم ابتدایی، به روش تصادفی ساده، دو کلاس از مدارس (فجر و سما شماره 1) پسرانه که جمعاً 60 دانش آموز در آنها مشغول به تحصیل بوده اند به عنوان نمونه انتخاب شدند.گروه نمونه به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و جهت دستیابی به هدف پژوهش، روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل اتخاذ گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از نمرات  پیش آزمون و پس آزمون از آزمون t  گروه های مستقل استفاده شد. مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون دو گروه آزمایش و کنترل با آزمون t  گروه‌های مستقل نشان داد بـین دو گروه قبل از شروع آزمایش در پیش  دانسته های لازم برای آموزش مباحث  پیش بینی شده تفاوت معنی داری وجود ندارد. مقایسه میانگین نمرات پس آزمون بین دوگروه با آزمون t  گروه های مستقل نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج نشان داد که عملکرد دانش آموزانی که به وسیله نرم افزار آموزشی، آموزش دیده اند در مقایسه با  دانش آموزانی که به شیوه سنتی آموزش دیده اند در آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی به طور قابل ملاحظه ای بهتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of Educational Softwares with Traditional Method on Learning Mathematics

نویسندگان [English]

  • Saeed Saffarian
  • Vahid Fallah
  • Seyed Hamzeh MirHosseini
چکیده [English]

The main goal of this study was to compare the effect of educational softwares with traditional method on learning mathematics by grade 4 elementary level boy students in Ghaemshahr.  In this semi-experimental research out of 65 classes, two classes (Fajr and Sama No.1) with 60 students were randomly selected. Sample group was divided into control and experimental groups. To achieve the goal of research, the semi experimental method including pre-test and post-test design were applied. To analyze the obtained data through pre-test and post-test, independent t test was applied. Comparison of the means of pre test of two groups; using independent t test; indicated that there was no significant difference between their prerequisite of new contents. On the other hand, the comparison of the means of post-test of two groups through application of t test showed that there was a significant difference between the groups. The results revealed that the students learning through the application of software can make better improvement in education than those learning through traditional methods.