شناسایی موانع و راهکارهای استفاده از قابلیت های بانک های اطلاعاتی الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش شناسایی عمده ترین موانع و راهکارهای استفاده از قابلیت های بانک های اطلاعاتی الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری این مطالعه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 88-1387 بودند که تعداد آنها 4035 اعلام شد. حجم نمونه طبق جدول کرجسی و مورگان 380 نفر تعیین شد که از بین آنان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای380 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای با روایی 84/0 و پایایی 85/0 مشتمل بر سه قسمت بود. قسمت اول مربوط به اطلاعات فردی پاسخ دهندگان بود و در قسمت دوم به شناسایی عمده‌ترین موانع استفاده از قابلیت‌های بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی و قسمت سوم به شناسایی عمده ترین راهکارها در این خصوص پرداخته شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری فراوانی، درصد و t تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان دادکه دانشجویان تحصیلات تکمیلی عمده ترین مانع را در زمینه‌ی استفاده از بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی «عدم آشنایی با مهارت‌های جستجوی اطلاعات» با میانگین (27/4)که بیشتر از سطح متوسط (3) بود قلمداد نمودند و در خصوص راهکارها، اجرای دوره‌های آموزش زبان انگلیسی در جهت استفاده بهتر از شبکه جهانی وب (2/81 درصد) و برگزاری دوره های تخصصی آموزش مهارت‌های جستجوی بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی (7/75 درصد) را بیان نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Barriers and Solutions of Using Capabilities of Electronic Informational Banks from the Point of View of Graduate Students (Case Study: Isfahan University)

نویسندگان [English]

  • Narges Keshtiaray
  • Ali Reza Yousefi
  • Shahram Shahbazi
چکیده [English]

The purpose of this study was the identification of most major barriers and solutions of using capabilities of electronic informational banks from the point of view of graduate students of Isfahan University. The method of the research was descriptive-survey and the statistical population was all graduate students of Isfahan University (4035 people) in the 2008-2009 academic year. According to Krejcie and Morgan table, 380 persons were selected by random stratified sampling method. The data collecting tool which consists 3 parts was a researcher made questionnaire with 0.84 validity and 0.85 reliability. The first part was related to the demographic information; the second part was related to the identification of most major barriers of using capabilities of electronic informational banks; and the third part deals with the identification of most major solutions. In order to analyze the information, the statistical methods of frequency, percentage and one sample t test was used. The results showed that the graduate students considered the most important barriers of using electronic informational banks as "lack of familiarity with information searching skill", with average 4.27 that is more than mean (3). Also they stated that "establishing English language courses towards better use of world web network" (81.2%), and "establishing special courses for training skills of searching electronic informational banks" (75.7%) were the most important solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers
  • solutions
  • Informational Banks
  • Electronic Resources
  • graduate students