تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر بخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر خلاقیت و اثربخشی دبیران دبیرستان‌های شهرستان فسا بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران رسمی زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان فسا در سال تحصیلی 1389-1388 به تعداد 317 نفر بود. نمونه آماری پژوهش براساس جدول مورگان شامل 111 نفر از دبیران بود که با روش نمونه گیری  تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامه اثربخشی، پرسشنامه خلاقیت تورنس و پرسشنامه محقق ساخته فن آوری اطلاعات و ارتباطات بود. روایی ابزار از روش همسانی درونی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  بررسی شد که برای پرسشنامه اثربخشی این مقدار برابر 85/0، برای پرسشنامه خلاقیت برابر 79/0 و برای پرسشنامه  فن آوری اطلاعات و ارتباطات برابر 91/0 به دست آمد. مهم ترین نتایج این پژوهش عبارت بودند از اینکه بین اثربخشی دبیرانی که از اینترنت استفاده می کنند و دبیرانی که از اینترنت استفاده نمی‌کنند تفاوت معناداری وجود دارد، همچنین بین خلاقیت و نوآوری دبیرانی که از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می‌کنند و استفاده نمی‌کنند تفاوت معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Information and Communication Technology on Effectiveness and Creativity of High School Teachers of Fasa

نویسندگان [English]

  • Moslem Salehi
  • Abbas Gholtash
  • Asghar Azadmehr
چکیده [English]

The purpose of this research was to study the effect of information and communication technology on effectiveness and creativity of high school teachers of Fasa city. The statistical population of the research included all male and female formal high school teachers of Fasa (317 people) in 2009-2010 academic year. The statistical sample of study included 111 teachers selected through a simple random sampling based on Morgan table. Data was collected by three questionnaires: effectiveness questionnaire, Torrance creativity questionnaire, and a researcher made information and communication technology questionnaire. Validity of instruments was reviewed by internal consistency method, and its reliability was calculated through Cronbach Alpha, which was 0.85 for effectiveness questionnaire, 0.70 for creativity questionnaire and 0.91 for information and communication technology questionnaire. The most important results of the study showed that there was a significant difference between effectiveness of teachers who used internet and those who did not use it. Also there was a significant difference between creativity and innovation of teachers who used information and communication technology and those who did not use it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • Effectiveness
  • creativity