تأثیر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر یادگیری هندسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در دهه حاضر؛ چندرسانه ای ها به عنوان یکی از ابزارهای نوین آموزشی به گسترش دانش در عصر اطلاعات کمک فراوانی کرده‌اند. تصاویر گرافیکی یکی از عناصر نظام چند رسانه‌ای می باشندکه امکان بیشترین خلاقیت را برای یادگیری فراهم می‌سازند. تصاویر گرافیکی پویا برای تحصیل و افزایش یادگیری طراحی شده و در نرم افزارهای آموزشی گنجانده می‌شوند. هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر نقش تصاویر گرافیکی در دو نقش پویا و ایستا بر یادگیری درس هندسه بود. این تحقیق کاربردی و از نوع شبه آزمایشی بود. سه فرضیه در رابطه با تأثیر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا در مقایسه با روش سنتی متداول بر یادگیری درس هندسه تدوین شد. از طرح آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل استفاده شد. قبل از مداخله متغیر مستقل، پیش آزمون جهت همگنی گروه ها به عمل آمد. جامعه آماری دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر تهران بودند که با روش نمونه گیری خوشه‌ای از سه منطقه به صورت تصادفی انتخاب شدند. از هر منطقه یک مدرسه و از هر مدرسه یک کلاس 30 نفری جهت انجام پژوهش انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. از آزمون t دو گروه مستقل جهت بررسی تفاوت میانگین گروه ها استفاده‌شد. نتایج نشان داد که بین روش یادگیری درس هندسه با استفاده از تصاویر گرافیکی پویا، ایستا و سنتی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Dynamic and Static Graphical Images on Learning of Geometry

نویسندگان [English]

  • Hassan Rastegar Pou
  • Monireh Yadollahi
چکیده [English]

In the present decade, multi-media as one of the modern educational means have greatly helped the development of knowledge in information age. Graphical images have been the fundamental element of multimedia in promoting creativity in the design of learning environment. Dynamic graphical images are designed to increase learning and are used in development of educational softwares. The purpose of this study was to investigate the effect of dynamic and static graphical images on learning of geometry. The research method was a quasi-experimental one. Three hypotheses were developed with respect to comparing the effect of dynamic and static graphical images on the learning of geometry through traditional method. Before the interference of the independent variable, pre-test was performed to determine the homogeneity of the groups. The population of the study consists of secondary school girls in Tehran. Three district of Tehran were randomly chosen as the sample by using cluster sampling method. From each district one school and from each school one class with 30 students were chosen and studied. An independent t test was used to study the mean differences among groups. The results indicated that there was no significant statistical difference between the means of the groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic
  • Static
  • Graphical Images
  • learning