بررسی چگونگی کاربری دختران و پسران دانشجو از امکانات جانبی تلفن همراه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

فن‌ آوری تلفن همراه در جامعه به شکلی روزافزون گسترش می‌یابد و این در حالی است که پژوهش های انسانی ـ اجتماعی معطوف به آن نادر است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی کاربری تلفن همراه در سطح دانشجویان دانشگاه تربیت معلم، انجام پذیرفت. پس از بررسی چگونگی کاربری تلفن همراه در سطح 50 نفر از دانشجویان، پرسشنامه محقق ساخته‌ای تهیه شد. با توجه به شاخصه روان‌سنجی قابل قبول پرسشنامه، این پرسشنامه با هدف بررسی تطبیقی چگونگی کاربری کاربران دختر و پسر دانشجو از تلفن همراه، در سطح 399 دانشجوی دختر و 398 دانشجوی پسر که به تصادف انتخاب شده بودند، اجرا گردید. تحلیل عامل نتایج حاصل، شش عامل را مشخص کرد که نتایج حاصل از آزمون مقایسه گروه‌های ناوابسته در عوامل اخیر، برتری دانشجویان دختر را در موارد استفاده چند رسانه‌ای از تلفن همراه و استفاده از تلفن همراه جهت آگاهی از زمان و تقویم و برتری پسران را در موارد استفاده‌های ارتباطی پیشرفته، استفاده‌ های آموزشی و استفاده‌ های تفریحی از تلفن همراه نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Use of Mobile Phone by Female and Male Students

نویسنده [English]

  • Morteza Manteghi
چکیده [English]

This study was conducted to investigate how Tarbait Moallem university students use mobile phone. Having conducted a preliminary study on how mobile is used by 50 students, the researcher devised a questionnaire. Given the acceptable psychometric indices of the questionnaire, it was administered to a population of 400 female students and 400 male students randomly selected for the purpose of comparatively studying the use of mobile phone by female students and male students. The results of factor analysis showed 6 factors. The findings indicated that female students use mobile for keeping themselves updated on time and dates more frequently than male students. However, the male students use mobile for advanced communication, educational purposes and recreational use more frequently than female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Phone
  • Factor analysis
  • University student
  • Girl
  • Boy