تأثیر نرم افزارهای شبیه ساز آموزشی بر یادگیری و یادسپاری دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتی تدریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از آنجا که هدف فن‌آوری‌های آموزشی تسهیل و بهبود عملکرد یادگیری است، در این راستا شبیه سازهای آموزشی می‌توانند به عنوان تکنیک و یا رسانه‌ای موجب تحقق این هدف شوند. در این مقاله تأثیر نرم افزارهای شبیه ساز (مطالعه موردی بر روی Packet trace،PSpice ، Opnet وMatLab) بر یادگیری و یادسپاری دروس و مقایسه آن با روش سنتی تدریس انجام شده است. به این منظور دانشجویان رشته‌های فنی دانشگاه‌های غیرانتفاعی شهر ساری در سال تحصیلی 1389- 1388 بررسی شده‌اند. روش تحقیق شبه‌آزمایشی بوده و با دو گروه آزمایش و کنترل در قالب طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شده است. یک گروه با نرم‌افزارهای شبیه‌ساز و گروه دیگر به روش سنتی آموزش دیده‌اند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. یافته‌های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و روش‌های آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، درصد، میانگین؛ و آمار استنباطی شامل آزمون t تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بین یادگیری و یادسپاری در آموزش با نرم‌افزارهای شبیه ساز و روش سنتی تدریس تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر نرم افزارهای شبیه ساز آموزشی بر افزایش یادگیری و یادسپاری دانشجویان  نقش مطلوبی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Educational Simulator Software’s on Learning and Remembering in University Students and Comparing it with Traditional Teaching Methods

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Lakdashti
  • Reza Yousefi
  • Khadigeh Khatiri
چکیده [English]

Since the main goal of educational technology is to facilitate and improve learning performance, educational simulators can be used to achieve this goal. In this paper, the degree of effectiveness of the simulator software (a case study on Opnet, PSpice, Paket trace, and MatLab) on the learning and remembering in engineering students of non- profit Universities in Sari (2009-2010) and comparing it with traditional teaching methods was taken into consideration. The research method was a semi-experimental one with two groups of students in which posttest and pretest were used. The population was divided into experimental and control groups, the former was taught using simulator software and the latter using traditional methods. To gather data, a questionnaire was used. Research findings were analyzed through SPSS software, descriptive statistical methods such as frequency tables, percentage, mean and inferential statistical methods such as t test. The results confirmed that there was a meaningful difference between learning and remembering in teaching through educational simulators and teaching through traditional methods. In other words, education simulators had increasing and desirable effect on students learning and remembering. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Simulations Software's
  • learning
  • remembering