بررسی چالش های کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بالقوه توانایی تقویت کیفیت، اثربخشی و دسترسی به تعلیم و تربیت را دارد. این مقاله به بررسی چالش‌های کاربست فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های اصفهان و صنعتی اصفهان می‌پردازد. در این پژوهش، چالش‌ها در چهارچوب الگوی عناصر سازمانی (درونداد، فرآیند، نتایج فردی، نتایج سازمانی) مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی است و از روش نمونه گیری طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه استفاده شده است. نمونه آماری شامل 110 نفر از اعضای هیأت علمی و 131 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته از نوع بسته پاسخ، شامل 62 گویه در محورهای اصلی کاربست فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بود. پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ معادل 88/. برآوردگردید و روایی آن مورد تأیید متخصصان مربوطه قرار گرفت. نتایج تحقیق به لحاظ آماری در سطح 05/0P بیانگر آن بود که مقوله نتایج فردی و نتایج سازمانی چالش محسوب نشده، اما مقوله درونداد و فرآیند (بیش از سطح متوسط) از دیدگاه استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های اصفهان و صنعتی چالش محسوب می‌شود. بررسی تفاوت بین دیدگاه پاسخگویان در خصوص چالش‌های درونداد و فرآیند کاربست فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری، حاکی از وجود تفاوت بین دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان بود، هم‌چنین تفاوت‌هایی بر حسب دانشگاه محل تحصیل و جنسیت نیز وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Challenges in Applying Information and Communication Technology in Teaching and Learning Processes

نویسندگان [English]

  • Seyed Mostafa Sharif Khalifeh Soltani
  • Mehdi Karimi
  • Mehdi Mazaheri
چکیده [English]

Information and communication Technology (ICT) has the potential to enhance access, quality and effectiveness in education. The purpose of this research was to examine challenges in applying information and communication technology in teaching and learning processes from the viewpoints of faculty members and post graduate students at Isfahan University and Isfahan Technical University.
In this research, the challenges were studied in the framework of Organizational Elements Model (input, process, individual and organizational outcomes). The method of the study was descriptive and a classified sampling method suitable for the population was used. The statistical sample included 110 faculty members and 131 postgraduate students. The main instrument for collecting data was the researcher- made questionnaire including 62 close ended questions. The reliability of the questionnaire was estimated through Cronbach Alfa coefficient (a = 0/88), and the validity was confirmed by the related experts. Statistically, research findings (at the level of P <0/05) indicated that individual and organizational outcomes were not challenging while input and process (above average level) were challenging from both faculty members and post graduate students viewpoints. The results also showed that there were differences between faculty members’ viewpoints and post graduate students regarding input challenges and the application of ICT in teaching learning processes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • Teaching and Learning
  • challenge