طراحی برنامه درسی فاوا و بررسی اثربخشی آن بر عملکرد دانش آموزان دوره متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی برنامه درسی فاوا و بررسی اثربخشی آن بر عملکرد دانش آموزان دوره متوسطه بوده است. روش پژوهش از دو بخش زمینه یابی و شبه آزمایشی از نوع طرح آزمون مقدماتی و نهایی تشکیل شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش‌آموزان، دبیران و متخصصان برنامه درسی و فاوای شهر تهران به ترتیب به تعداد 128934، 12890 و 60 نفر بوده است. حجم نمونه شامل 120 دانش‌آموز، 120 دبیر و 60 نفر متخصص فاوا و برنامه‌ درسی بوده که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از آزمون 97 سؤالی 5 گزینه‌ای در 10 مؤلفه و همچنین آموزش الگوی برنامه درسی فاوا بر روی دانش‌آموزان، استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آنووا، توکی و t مستقل) استفاده شد. تحلیل توصیفی داده ها نشان داد که هر سه گروه آزمودنی‌ها مؤلفه‌های الگوی برنامه درسی فاوای دوره متوسطه را بالاتر از سطح متوسط ارزیابی کرده و در نتیجه آنها را پذیرفته اند. تحلیل استنباطی داده‌ها نیز نشان داد که بین دیدگاه دانش‌آموزان، دبیران و متخصصان در رابطه با مبانی فلسفی، اجتماعی و روان شناختی و در حوزه های مفاهیم و اصطلاحات، دانش، مهارت، اصول انتخاب محتوا و سازماندهی در الگوی برنامه درسی فاوا تفاوت معنی داری وجود داشته که با استفاده از آزمون تعقیبی توکی تفاوت بین دیدگاه آزمودنی‌ها نیز مشخص گردید. همچنین نتایج نشان داد که سطح مبانی، مفاهیم و اصطلاحات، دانش، نگرش، توانش دانش‌آموزانی که الگوی برنامه درسی فاوا را آموزش دیده‌اند، به طور معنی داری بالاتر از دانش‌آموزانی بود که این آموزش را دریافت نکردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing ICT- Based Curriculum and Studying its Impacts on the performance of High School Students

نویسندگان [English]

  • Esmail Kazempour
  • Khalil Ghaffari
  • Fereshteh Hedayati
چکیده [English]

The goal of the research was to design ICT – based curriculum and studying its impact on the performance of high school students. The research method was a descriptive survey and quasi- experimental one. The statistical population of the research included 128934 (all the students), 12890 (all the teachers) and 60 (all the curriculum and ICT specialists) in Tehran. The statistical sample consisted of 120 students, 120 teachers and 60 specialists in ICT and Curriculum. They were selected through multi–stage sampling method. A questionnaire having 97 five – choice questions in 10 factors along with an ICT – based curriculum teaching were used to collect the data. To analyze the data both descriptive and inferential statistics (ANOVA, Tukey and t test) were used. Descriptive analysis of the data indicated that all three groups of subjects evaluated the factors of ICT Curriculum Model beyond average level and finally accepted the results. Inferential analysis of the data showed that there was a significant difference among students, teachers and experts viewpoints regarding philosophical, social and psychological foundations and basic concepts of ICT Curriculum Model such as knowledge, skill and principle of content selection and organization. The results also indicated that the level of foundations, concepts, expressions, knowledge, attitude and capability of the students who were taught through ICT – based curriculum was significantly higher than those who were not taught.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • curriculum model
  • Designing
  • Students’ Performance