اثربخشی پیشگیری سرویس پیام کوتاه بر نگرش و خود کارآمدی دانش آموزان نسبت به گرایش به مصرف مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثربخشی مقدماتی پیش‌گیری سرویس پیام کوتاه (پیامک) در مقایسه با روش ارایه جزوه آموزشی بر تغییر نگرش و بهبود خودکارآمدی دانش‌آموزان دبیرستانی نسبت به مصرف مواد مخدر بود. تحقیق از نوع آزمایشی و به صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه با گروه کنترل انجام گردید. جامعه آماری تحقیق را دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های شهرکرد در سال تحصیلی 1389- 1388 به تعداد 22000 نفر تشکیل می‌دادند که به صورت تصادفی چند مرحله‌ای از بین آنها تعداد 138 دانش‌آموز انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند. هر دو گروه آزمایش و کنترل طی سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه پرسش‌نامه‌های نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر (قربانی، 1380) و خودکارآمدی (شرر و همکاران، 1998) را تکمیل کردند. ضمن اینکه گروه آزمایش (1) طی 5/1 ماه، پیام‌های پیش‌گیری را از طریق سرویس پیام کوتاه دریافت کرد، گروه آزمایش (2) نیز طی مدت 5/1 ماه از طریق جزوه آموزشی اطلاعات پیرامون پیامدهای زودگذر و معایب مصرف مواد مخدر را دریافت کردند. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که روش‌های پیش‌گیری بر روی تغییر نگرش و بهبود خودکارآمدی مؤثر بوده‌اند (05/0P <). در عین حال، اثربخشی سرویس پیام کوتاه بیشتر از روش ارایه جزوه آموزشی بود. در مرحله پیگیری سه ماهه، نتایج نشان داد که اثربخشی روش سرویس پیام کوتاه بر ‌روی تغییر نگرش و بهبود خودکارآمدی پایدار بوده است، در حالی که اثربخشی روش جزوه آموزشی بر تغییر نگرش و بهبود خودکارآمدی پایدار نبوده است (05/0P >). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Preventing Short Message Service on Students Attitudes and Self-Efficiency towards Drug Abuse

نویسنده [English]

  • Daruosh Jalali
چکیده [English]

The aim of the study was to compare the efficiency of preventing short message service (SMS) method with the teaching method using informative pamphlet on high school students' attitude and self-efficiency towards drug abuse. The research was a semi- experimental one which was done by pretest – posttest with three months follow up with control group. Statistical population included 22000 male, high- school students of Shar-e-Kord in 2010. The sample consisted of 138 students who were randomly selected using multi- stage sampling, and divided into three groups (two experimental groups and one control groups). Both experimental and control groups completed the Attitude Toward Drug Abuse Inventory (Ghorbani, 2001) and Self - Efficiency Inventory (Scheerer et al., 1998) during pretest, posttest and follow up phases. While the first experimental group received preventive short messages for 45 days, the second experimental group received information about disadvantages of drug abuse by informative pamphlet in 45 days. The results of the analysis of MANCOVA revealed that the preventive methods on changing attitude and improving self- efficiency about drug abuse were effective (P > 0/05). However the effect of SMS method was more than that of the pamphlet method. The follow-up results indicated that the effect of SMS method was permanent, while the effect of pamphlet method was not (P > 0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preventive Methods
  • Drug Abuse
  • Attitude
  • Self-efficiency
  • SMS
  • Informative Pamphlet