نیازسنجی توسعه آموزش های فنی و مهارتی مجازی در آموزش و پرورش استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازها در توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی مجازی از دیدگاه هنرآموزان و مدیران دبیرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش استان مازندران انجام پذیرفته است. در این مطالعه با توجه به نظریه‌های یادگیری ساختارگرا و تئوری چارلز وید مایر عوامل مؤثر در توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی مجازی در هر یک از رویکردهای تکنولوژیکی، فرهنگی- اجتماعی، پداگوژیکی، اقتصادی و راهبردی به روش دلفی مورد شناسایی و رتبه‌بندی قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه هنرآموزان و مدیران دبیرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش استان مازندران بود. لذا متناسب با روش تحقیق به کار رفته 35 هنرآموز و 27 مدیر به عنوان متخصصان اعضای پانل به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. همچنین دو نوع پرسش‌نامه ویژه مدیران و هنرآموزان جهت اکتشاف عوامل توسعه با توجه به رویکردهای مذکورتنظیم شد. پرسش‌نامه در سه مرحله میان نمونه‌های تحقیق توزیع شد و مقدار ضریب پایایی یا آلفای کرونباخ در همه رویکردها و مؤلفه‌ها بالاتر از 86/0 به دست آمد. در پرسش‌نامه دور اول و دوم، میانگین و ضریب هماهنگی کندال عوامل توسعه محاسبه و سپس گویه‌هایی که میانگین بزرگتر از 4 و ضریب کندال بزرگتر از 5/0 داشتند در دور سوم پرسش‌نامه لحاظ شده اند. داده‌های حاصل از پرسش‌نامه دور سوم جهت پاسخ به سؤالات پژوهشی با آزمون فریدمن و Uمان‌ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که اهم نتایج به دست آمده عبارتند از: از دیدگاه هنرآموزان، به ترتیب رویکردهای فرهنگی- اجتماعی، تکنولوژیکی، اقتصادی، پداگوژیکی و راهبردی اولویت اول تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند؛ از دیدگاه مدیران، رویکردهای تکنولوژیکی، فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی، راهبردی و پداگوژیکی به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را به خود اختصاص می‌دادند، تفاوت معناداری در میانگین رتبه‌های هر یک از رویکردهای تکنولوژیکی، فرهنگی-  اجتماعی، پداگوژیکی، اقتصادی و راهبردی بین هنرآموزان و مدیران وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Need Assessment of Developing Vocational and Skill Virtual Education in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Abbasi Asfajir
  • Homa Rezaei Ghale
چکیده [English]

This study was done to investigate influential factors in developing vocational and skill virtual education approach from the point of views of teachers and principals of vocational and technical high schools of Mazandaran. In this study based on constructional learning theory and Charies Wedemeyer theory on developing virtual vocational and skill education, factors affecting vocational and skill virtual education development in technological, cultural-social, pedagogical, economic and strategic aspects were identified and ranked by the use of Delphi method. The statistical population of the study was all teachers and principals in vocational and technical high schools in academic year of 2009-2010. A group of 35 teachers and 27 principals as members of panel were selected through step-wise clustering with respect to the research method. Two kinds of questionnaire for the students and the principals were prepared to explore developmental factors based on likert scale. The questionnaires were distributed in 3 stages. The reliability coefficient or Cronbach Alpha in all approaches was higher than 0.86. In the first and second stages of questionnaire distribution, the mean and Kendall’s coefficient of concordance of developmental factors were calculated. Then propositions which were larger than 4 and kendall’s coefficient larger than 0.5 were considered in the third stage. The data collected from the questionnaires in the third stage were used as responses to research questions. Friedman test and U Mann-Whitney test were used to analyze data. The main results are listed below:
From teacher's point of view, social-cultural, technological, economic, pedagogic and strategic approaches were given priorities respectively. From the principal's point of view, technological, social-cultural, economic, strategic and pedagogic approaches were given priorities respectively. Finally, there was no meaningful difference in the mean of technological, social- cultural, pedagogical, economic and strategic approaches between the teachers and managers viewpoints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • virtual education
  • Technological
  • Social-Cultural
  • Pedagogical
  • Economic
  • and Strategic Approaches