فراتحلیل اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه ای معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در زمینه تأثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر وضعیت معلمان، جهت برآورد اندازه اثر واقعی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه‌ای معلمان بود. جامعه پژوهش را کلیه پژوهش‌های انجام شده، تا پایان سال 1389 در زمینه تأثیر فاوا بر رشد حرفه‌ای معلمان در ایران تشکیل دادند. از طریق نمونه‌گیری هدفمند تعداد 9 پژوهش که دارای ویژگی‌های مناسب برای ورود به فراتحلیل بودند، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، چک لیست گزینش پژوهش‌ها از نظر فنی و روش شناختی بود. مدل فراتحلیل ترجیحی در این پژوهش رویکرد ترکیب نتایج هانتر و اشمیت بود. ضمناً برای تفسیر نتایج از رویکرد کوهن استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان دادند که کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه‌ای معلمان به طور معناداری تأثیر دارد. همچنین اندازه اثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه‌ای معلمان معادل 387/0 می‌باشد که برمبنای شاخص‌های تفسیری، بالاتر از حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis on the Impact of ICT on Teachers' Professional Development

نویسندگان [English]

  • Ali Khalkhali
  • Zohreh Shakibaei
  • Mehdi Andesh
چکیده [English]

The purpose of this research was a meta-analysis of the previously done researches on the impact of ICT on the status of teachers in order to estimate the actual effect size of the ICT on professional development of teachers. The population was all the researches on the impact of ICT on teachers in Iran, by the end of 2010. Among the researches done, nine of them having suitable characteristics for the application of meta-analysis were selected through purposeful sampling method. The research instrument was a check list for the selection of researches from technical and methodological aspects. The preferential meta-analysis model consists of the mixed approach of Hunter and Smith. Also, Cohen’s approach was used for the interpretation of research findings. The findings showed that the use of ICT had significant impact on the professional development of teachers. In addition, the degree of effect of the ICT on professional development of teachers was 0/387 which is above average based on the interpretation indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analyze
  • ICT
  • teachers
  • professional development