ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی اثربخشی دوره آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ آماری این تحقیق، 11 استاد و 547 دانشجوی دوره‌ مجازی این دانشگاه می‌باشد. نمونه آماری استادان به علت محدود بودن آنها برابر با جامعه‌ی آماری آنها (11 استاد) بود و از جامعه‌ آماری دانشجویان براساس جدول کرجسی و مورگان 226 نفر به عنوان نمونه، انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته می‌باشد. جهت سنجش روایی پرسش‌نامه، روایی محتوایی آن بررسی شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، برای استادان 92/0 و برای دانشجویان 86/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون‌های t تک نمونه‌ای و t گروه‌های مستقل) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر استادان اثربخشی دوره‌ آموزش مجازی مطلوب بوده و دانشجویان اثربخشی این دوره را در حد متوسط برآورد نموده‌اند. همچنین مقایسه بین نظرات استادان و دانشجویان نشان داد که استادان در مورد اثربخشی دوره آموزش مجازی، نظرات مثبت‌تری نسبت به دانشجویان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness Evaluation of Virtual Learning Courses in High Education System of Iran (Case of Ferdowsi University)

نویسندگان [English]

  • Kourosh Fathi Vajargah
  • Mohammad Hasan Pardakhtchi
  • Mehdi Rabeeyi
چکیده [English]

The purpose of the present paper was effectiveness evaluation of virtual learning courses in Ferdowsi University. The research method was survey and its statistical population included 11 professors along with 547 students of virtual learning course. The statistical sample of professors was equal to their statistical population (11 professors) due to their limited number, and 226 students were selected from the statistical population based on Krejcie and Morgan table. Data collecting process was done by a researcher-designed questionnaire. In order to measure validity of the questionnaire, content validity was used and its reliability was estimated with Cronbach alpha coefficient 0/92 for professors and 0/86 for students. The data were analyzed by descriptive statistics and inferential statistics (one sample and independent sample t tests). The results indicated that the effectiveness of virtual learning courses is 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Effectiveness
  • Virtual Learning
  • Higher Education