امکان سنجی توسعه فن آوری های نوین آموزشی با رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی شهرستان ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف امکان‌سنجی توسعه فن‌آوری‌های نوین آموزشی با رویکرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع زمینه‌یابی است. جامعه آماری متشکل از کلیه کارشناسان، مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ساری به تعداد 1620 نفر می‌باشد. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 463 نفر (30 نفر کارشناس، 136 نفر مدیر و 297 نفر معلم) تعیین شد که به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه محقق‌ساخته با ضریب پایایی 95/0 استفاده شد و داده‌ها با آزمون خی دو (c2) تحلیل شد. نتایج بررسی نشان داد که وضعیت امکانات و تجهیزات رایانه برای امور اداری مدارس مطلوب می‌باشد؛ اما این امکانات برای امور آموزشی (استفاده معلمان و دانش‌آموزان) مطلوب نیست؛ یعنی، بیش از یک دوم مدارس برای معلمان و قریب نه دهم مدارس برای دانش‌آموزان فاقد رایانه هستند. مهارت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات معلمان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، اما از علاقه و انگیزه بالایی برای استفاده از فن‌آوری‌های نوین در آموزش برخوردار هستند. همچنین وضعیت محتوای آموزش الکترونیکی مطلوب نبود به طوری که کمترین توجه، به کیفیت آموزشی با 4/33 درصد بوده و معلم در تولید محتوای الکترونیکی هیچ نقشی ندارد؛ یعنی، از هنر و فن معلمی در تولید محتوای الکترونیکی بهره‌ای نبرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Feasibility of Developing New Educational Technology with ICT Approach in Sari Primary Schools

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salehi
  • Reza Ali Gholizadeh
  • Mohammad Reza Sadeghi
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the feasibility of developing new educational technology with ICT approach in Sari primary schools in 2009 – 2010 academic years. The research method was descriptive - survey. The statistical population included all the experts, managers and elementary school teachers in Sari amounted to 1620 people. The sample including 463 people was selected according to Krejcie - Morgan table through random method. The data were gathered using the researcher – made questionnaire. The reliability of the questionnaire was estimated through Cronbach alpha (0/95) and data analysis was done by X2 test. The results of this study showed that schools were well equipped in regard to the computer facilities for school affairs, however, such facilities were not optimal for educational affairs (for teachers and students), that is in half of the schools, teachers have no computer, an in nine – tenth of schools, students lack computers. Teachers' ICDL skill was dim too but they show high interest and motivation to use new technologies in education. Also status of e-learning content is poor and has received the lowest consideration of 33/4% and teachers have no role in e-learning content i.e. teachers' art and teaching skills in e-learning materials are neglected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Educational Technology
  • ICT Approach
  • Primary Schools