ارزیابی میزان رضایت و اهمیت عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش های الکترونیکی از دیدگاه کارکنان (مطالعه موردی: بانک سامان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان اهمیت چهار فاکتور فن‌آوری، محتوا، مدرس و شیوه‌های یادگیری بر میزان اثربخشی دوره‌های الکترونیکی و نیز میزان رضایت از آنها از دیدگاه کارکنان بود. جامعه آماری شامل 110 نفر از کارکنان بانک سامان در سراسر ایران، که در دوره‌های الکترونیکی برگزار شده در سال 1390 شرکت کرده‌اند، بود. از بین این افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه‌ای به تعداد 86 نفر طبق جدول مورگان انتخاب گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می‌باشد. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، منابع کتابخانه‌ای و پرسش‌نامه محقق ساخته دو وجهی در مقیاس لیکرت بود. داده‌های به‌دست آمده از پرسش‌نامه‌ها با استفاده از آماره‌های آمار توصیفی (میانگین، درصد، فراوانی، انحراف معیار) و آمار استنباطی (خی دو، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون ناپارامتری فریدمن) با کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده از تحلیل‌های انجام شده نشان داد که هر چهار عامل نامبرده، در اثربخشی دوره‌های الکترونیکی نقش‌کلیدی دارند که به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: کیفیت و شیوه‌های یادگیری با ضریب همبستگی 699/0، نوع فن‌آوری با ضریب همبستگی 654/0، محتوای دوره‌های الکترونیکی با ضریب هبستگی573/0 و مدرس با ضریب همبستگی 398/0.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Level of Satisfaction and Importance of the Factors Influential on Effectiveness of E-Learning from the Employees’ Viewpoints

نویسندگان [English]

  • Abasalt Khorasani
  • Human Doosti
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the importance of four factors including technology, content, instructor and learning methods influential on the effectiveness of e-learning courses and the employees’ satisfaction. The statistical population consists of 110 employees of Saman Bank who attended e-learning course in Iran in 2011. Using simple random sampling, 86 employees were selected based on Morgan table. In terms of research purpose, the present study is an operational one and in terms of the data collection, it has a descriptive method using survey. For data analysis, a two-scale questionnaire was developed by the researcher using Likert scale. Using SPSS, the collected data was analyzed with descriptive statistics (mean, percentile, frequency, standard deviation) and inferential statistics (chi-square, Pearson correlation coefficient, non-parametric Freedman test). The results showed that all the four factors are important in effectiveness of e-learning courses: quality and methods of learning with correlation coefficient of 0.699, the type of technology with α=0.654, the content of the course with α = 0.573 and the instructor with α=0.398.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-learning
  • Information technology
  • The Factors Influential On E-Learning Effectiveness