بررسی رابطه میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و موفقیت آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه‌ی بین میزان استفاده از فن‌آوری اطلاعات و موفقیت آموزشی دانش‌آموزان مقطع متوسطه انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری کلیه دبیران مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد به تعداد 478 نفر بوده که از میان آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 215 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار استفاده شده با استفاده از نظر متخصصان بررسی و تأیید شد و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 86/0 به‌دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج، بیانگر این بود که بین میزان استفاده از فن‌آوری اطلاعات با موفقیت آموزشی و مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن (شامل: تفکرانتقادی، خلاقیت، انضباط شخصی، انجام بهینه تکالیف، ترغیب دانش‌آموزان به استفاده از وسایل الکترونیکی، تمایل به کلاس درس) رابطه معنی‌داری وجود دارد. از نتایج این تحقیق می‌توان، برای ترویج فرهنگ استفاده از فن‌آوری اطلاعات در آموزش استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Relation between Application of Information Technology and High School Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • Sadraddin Sattari
  • Parvin Mohammadi
چکیده [English]

The research was performed to study the relation between application of information technology and high school students' academic achievement. Regarding the objective of the research, it was an applied one. The statistical population is composed of all the high school teachers amounting to 478 people. 215 were selected as the sample of the study through group random sampling method. A researcher - made questionnaire was used for data collection. The validity of the questionnaire was confirmed by related experts and it reliability was calculated through Cronbach Alpha 0/86. The gathered data were analyzed by using Pearson coefficient correlation formula. The results showed that there was a significant correlation between the application of information technology and its' components (including: critical thinking, creativity, self-discipline, optimize doing homework’s, encourage students to use electronic devices, like the classroom) with students academic achievement. The results can also be use to promote the application of information technology in education. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • academic achievement
  • high school