شناسایی موانع اصلی کاربرد فن آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی موانع اصلی کاربرد فن ‌آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی‌آبادکتول و بررسی وضعیت موجود و تعیین اهمیت آنها بوده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه‌یابی است. جامعه آماری مورد مطالعه مدیران و دبیران مدارس دوره متوسطه شهرستان علی‌آبادکتول به تعداد 491 نفر بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای‌ برحسب سمت 246 نفر (210 دبیر و 36 مدیر) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ ها از پرسش‌نامه محقق ساخته‌ با پایایی 91/0 استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استفاده شد. براساس یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی، 12 عامل به عنوان موانع اصلی شناسایی شدند و تحت عنوان موانع انگیزشی، تجهیزاتی- فنی، فرهنگی، انسانی، اقتصادی- مالی، زیرساخت‌های آموزشی، دسترسی، اجتماعی، توانایی‌های حرفه‌ای، پرداخت مزایای کاربران، فیلترینگ و کمبود متخصصان طراحی فن‌آوری نام‌گذاری شدند. بررسی وضع موجود نشان داد که همه این عوامل در حال حاضر به عنوان مانع وجود دارند و عامل اقتصادی- مالی مهم‌ترین و عامل انگیزشی کم‌اهمیت‌ترین مانع کاربرد فن‌آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی‌آباد کتول بودند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Major Barriers of Application of Informational Technology in Aliabad Katul High Schools

نویسندگان [English]

  • Taraneh Enayati
  • Farshideh Zameni
  • Mohammad Javad Zanganeh
چکیده [English]

The aim of this research was to recognize major barriers of application of information technology in high schools in Aliabad Katul and to study current situation and importance of these barriers. The method of research was descriptive, survey. Statistical population included 240 high-school principals and teachers. By using random classified sampling method and based on Krejcie & Morgan table, 210 teachers and 36 principals (total 246) were chosen as sample. In order to collect data, researcher made questionnaire was used which had 43 questions. Face and content validity was confirmed and its reliability was 0/91. Factor analysis with Varimax rotation was used to analyse data. The results of this research showed that 12 main barriers identified which named: Motivational, Equipment–Technical, Cultural, Human, Economical–Financial, Educational Infrastructures, Accessibility, Social, Professional Ability, Users Premium Payment, Filtering, and Experts of Technology Planners Shortage. Studying Current situation revealed that all above-mentioned factors were barriers in applying informational technology in Aliabad Katul high schools. Also investigating their importance showed that Economical–Financial factor was the most important and Motivational factor was the least important barriers of application of informational technology in Aliabad Katul high schools.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • Barriers
  • Economical–Financial factors
  • Motivational Factors
  • High schools
  • Factor analysis