بررسی نقش دانشگاه های مجازی در دست یابی به اهداف آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش دانشگاه‌های مجازی در دست‌یابی به اهداف آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیأت علمی است. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه‌یابی و جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به تعداد 172 نفر بود که از این تعداد بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد 118 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسش‌نامه محقق ساخته 28 سؤالی استفاده شد که از روایی صوری و محتوایی برخوردار بوده و پایایی آن 93/0 به‌دست آمد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون t تک متغیره، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از این است که اعضای هیأت علمی نقش دانشگاه‌های مجازی را در دستیابی به اهداف چهارگانه آموزش‌عالی شامل تعالی و پیشرفت کشور در صحنه‌های علم و فن‌آوری و روابط بین‌المللی، در گسترش آموزش عالی در سطح کشور، در تربیت نیروی متخصص برای احراز مسؤولیت‌های علمی و اجرایی کشور و در نظارت، حمایت و هدایت دانشگاه‌ها و سیاست‌گذاری علمی مثبت ارزیابی کرده‌اند. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین نظرات اعضای هیأت علمی گروه‌های مختلف آموزشی در خصوص نقش دانشگاه‌های مجازی در تعالی و پیشرفت کشور در صحنه‌های علم، فن‌آوری و روابط بین‌الملل تفاوت وجوددارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Virtual Universities in Achieving Goals Higher Education

نویسندگان [English]

  • Yasaman Modanloo
  • Faranak Salarian
چکیده [English]

The purpose of research was to study the role of virtual universities in achieving the goals of higher education from faculty members' points of view. The method of the study was descriptive, survey. The statistical population included 172 faculty members of IAU Sari Branch of which 118 were selected as the sample using Krejcie-Morgan table. A researcher made questionnaire with 28 questions having face and content validity and with reliability index of 0/937 was used to collect data. The data was analyzed by using one sample t test, Variance analysis and Scheffe post hoc. Results showed that the faculty members had positive attitude towards the role of virtual universities in achieving the goals of higher education such as, elevation and progress of our country in science and technology and international scenes, expansion of higher education in the country, training experts to hold academic and administrative positions, supervision, support and guidance of universities and scientific policy- making. Also the findings indicated that there was a meaningful difference among the opinions of faculty members regarding the role of virtual university in the advancement of science, technology and international relations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual University
  • virtual education
  • Higher Education
  • Higher Education Goals