بررسی وضعیت واحد درسی «مواد سمعی- بصری» در رشته کتابداری و اطلاع رسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت واحد درسی مواد سمعی- بصری در دوره کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی است. روش پژوهش، توصیفی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 90-1389 که این واحد درسی را گذرانده‌اند (155 نفر)، هستند. براساس جدول مورگان تعداد 110 نفر از طریق شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه محقق ساخته شامل مجموعه 26 سؤالی به صورت 23 سؤال بسته پاسخ در مقیاس لیکرت، یک سؤال دو گزینه‌ای با مقیاس بله و خیر و دو سؤال باز پاسخ است که روایی آن با نظر متخصصان تعیین و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرانباخ 84/0 محاسبه شد. پس از گردآوری اطلاعات، داده‌های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (آزمون t تک گروهی) با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 15، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان‌داد که میزان شناخت دانشجویان نسبت به استفاده از مواد دیداری شنیداری مختلف، متفاوت است، به‌گونه‌ای که نحوه استفاده از برخی مواد دیداری شنیداری را نمی‌شناسند. دانشجویان از این واحد درسی به صورت عملی رضایت داشتند و برگزاری درس به صورت نظری صرف را مناسب نمی‌دانستند. همچنین بر لزوم وجود واحد دیداری شنیداری تأکید داشتند، اما همگام با پیشرفت‌های فن‌آوری، خواستار تغییر محتوا و سرفصل این واحد درسی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Audio-Visual Courses Status in the Students of Library and Information Studies Major

نویسندگان [English]

  • Marjan Kian
  • Mahdieh Chitsaz
  • Nosrat Riahinia
چکیده [English]

The purpose of the present research is to study the status of audio-visual courses in library and information studies major (LIS) at undergraduate level. The research method is a descriptive survey one. The statistical population (155 people) included all LIS undergraduate students in Kharazmi University in 2010-11 who passed this course. Based on Morgan table, 110 students were selected as the sample through random sampling method. The instrument was researcher made questionnaire including a set of 26 items. Its validity was confirmed by the experts and its reliability estimated 0/84 through Chronbach Alpha coefficient. The data were analyzed using descriptive (frequency and percentage) and inferential (one sample t test) statistics through SPSS software version 15. The findings showed that the amount of student's familiarity and knowledge toward different audio-visual materials was different so that some students did not know such materials. To them, if such courses are presented or taught practically would be more beneficial than theoretically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audio-Visual Course
  • Library and Information Sciences
  • Undergraduate Curriculum
  • Tarbiat Moallem University