ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند در استان سمنان از دیدگاه مدیران و معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 هدف پژوهش حاضر، ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند در استان سمنان از دیدگاه مدیران و معلمان بود. این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی (زمینه‌یابی) بوده و به لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری شامل مدیران و دبیران مدارس هوشمند استان سمنان در سال تحصیلی 90-1389 به تعداد 215 نفر بود که با توجه به محدود بودن جامعه آماری مدیران، کل جامعه مدیران و از جامعه آماری دبیران، 132 نفر با استفاده از جدول کرجسی- مورگان به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته و شامل 29 سؤال بود که ضریب پایایی آن 84/0 به دست آمد. داده‌های حاصل از پرسشنامه به وسیله آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، جدول و نمودار) وآمار استنباطی (خی دو) بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدارس استان در مؤلفه‌های مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه‌ای، محیط یاددهی و یادگیری ، زیرساخت توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با مدارس هوشمند دیگر، نیازمند اهتمام بیشتری جهت استقرار مدارس هوشمند در استان می‌باشد، اما مؤلفه معلمان آموزش دیده در حوزه فن‌آوری و مدیریت یکپارچه رایانه از ظرفیت و پتانسیل مناسبی برای ایجاد مدارس هوشمند برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Smart Middle Schools Establishment in Semnan Province from the Administrators and Teachers View

نویسندگان [English]

  • Maryam Afzalkhani
  • Solmaz Ghods
چکیده [English]

The purpose of this paper is assessment of smart middle schools establishment in Semnan province from the administrators and teachers view. This study was based upon descriptive-measuring model and due to its objective is categorized in functional research group. The statistical population consisted of 215 teachers and administrators of smart schools in Semnan province during 2010-11 academic year that finally 132 person were chosen randomly by using Krejcie and Morgan table, due to limitation in the above statistical population. Data collection was conducted by questionnaire method consisting 29 questions and the obtained reliability coefficient was 0.84. Available data collected from questionnaire were analyzed by using descriptive (redundancy, percentage, average and tables) and deductive (x2) statistical methods. Results showed that in all province’ schools, some factors such as computer integrated system, learning and teaching backgrounds, it (information technology) infrastructure and also computer integrated communication with smart schools, require more preparation and developing for establishing and coming into reality for such smart schools, although they said province is enjoyed other possibilities such as trained and well educated teachers in the fields of it and computer integrated management for establishment of such schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Teaching and Learning
  • Information technology
  • Smart schools