تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی- اقتصادی، داشتن کامپیوتر شخصی و  دسترسی به اینترنت و سابقه شرکت در کلاس‌های آموزش کامپیوتر، با نگرش نسبت به کامپیوتر در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 است. نمونه آماری، شامل 180 نفر (115 دختر و 65 پسر) بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات، مقیاس نگرش نسبت به کامپیوتر (CAS) بود. پایایی کل این مقیاس به روش آلفای کرونباخ، 92/0 به‌دست آمد. برای تحلیل نتایج از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی گروه‌های مستقل و رگرسیون به روش همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که طبقه اجتماعی- اقتصادی با اضطراب نسبت به کامپیوتر همبستگی مثبت و معنادار (05/0P <) دارد؛ دارا بودن کامپیوتر شخصی و سابقه شرکت در کلاس‌های آموزشی با اضطراب، اطمینان و نگرش کلی نسبت به کامپیوتر در سطح (01/0P <) و با علاقه‌مندی در سطح (05/0P <) رابطه مثبت و معنادار نشان داد. طبق نتایج، بین دو جنس در ارتباط با نگرش نسبت به کامپیوتر تفاوت معناداری دیده نشد. ضمن این‌که طبق نتایج، دارا بودن کامپیوتر شخصی به‌طور معناداری (008/0P <) و سابقه شرکت در کلاس‌های کامپیوتری به‌طور معناداری (004/0P <) قادر به پیش‌بینی نگرش نسبت به کامپیوتر بودند. نتایج این تحقیق گویای تأثیر قابل توجه داشتن کامپیوتر شخصی و شرکت در کلاس‌های آموزشی کامپیوتر بر نگرش مثبت به کامپیوتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of Effective Factors on Attitudes to Computer among the Student of Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mostafa Atarodi
  • Mahmood Saeedy Rezvani
چکیده [English]

This research aimed at examining the relationship among socio-economic status, having personal computer, access to internet, previous participation in computer courses and attitudes towards computer in the students of Ferdowsi university of Mashhad. This research is a descriptive one and of a correlation type. The statistical population includes all the students of Ferdowsi university of Mashhad. The sample consists of 180 (116 girls and 65 boys) which were selected though cluster random sampling method. The instrument used was computer attitude scale (CAS). The reliability of the total scale was calculated 0/92 through Alpha Chronbach. To analyze the results, we used pearson’s correlation coefficient, t test for independent groups, and regression at the same time. The results showed a positive correlation between socio-economic status and stress toward computer at the level of (PPP<%5) respectively. The results also showed that there was no significant correlation between male and female student's attitudes toward computer. Finally, the results showed that, two factors, that is, having personal computer and previous participation in computer courses have noticeable influence in student's attitudes towards computer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Attitudes
  • Socioeconomic status
  • Ownership of Personal Computer
  • Access to Internet
  • students