مقایسه دیدگاه معلمان و دانشجو معلمان در ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم عصر فاوا براساس مبانی فلسفی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نظام آموزشی تربیت معلم در عصر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات براساس تحلیل مبانی فلسفی و اجتماعی آن از دیدگاه معلمان و دانشجویان انجام شد. این پژوهش با عنایت به روش تحقیق، توصیفی از نوع زمینه‌یابی است. جامعه آماری آن را کلیه معلمان مشغول به تدریس در نظام آموزش و پرورش و دانشجو معلمان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزشی آموزش و پرورش تشکیل داده که تعداد آنها 4366 نفر برآورد شد. برای انتخاب نمونه آماری، از روش نمونه‌گیری تصادفی - طبقه‌ای استفاده شد، که نمونه آماری مورد پژوهش از جامعه مورد نظر براساس جدول مورگان، 349 نفر تعیین شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته بود که از گویه‌های مبتنی بر دلالت‌های فلسفی و اجتماعی در نظام آموزشی مراکز تربیت معلم در عصر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شده بود. داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون یومان – ویتنی و آزمون t دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که تفاوت معناداری در مبانی فلسفی نظام آموزشی تربیت معلم بین دیدگاه دانشجو معلمان و معلمان وجود دارد. هم‌چنین بین دیدگاه معلمان و دانشجویان نسبت به مبانی اجتماعی نظام آموزشی و برنامه‌ریزی درسی تربیت معلم در عصر فاوا تفاوت معنی‌داری وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Teachers’ and Student -Teacher’s Views in Evaluating Teacher Training Curriculum in FAVA Age Based on Philosophical and Social Bases

نویسندگان [English]

  • Javad Soleymanpoor
  • Mohammad Ghafari Mejlej
  • Seyedeh Samaneh Negahdarian
چکیده [English]

This study was done to evaluate education system of teacher training in the age of information and communication technology (ICT) based on the analysis of its philosophical and social bases from the teachers and students perspectives in academic year of 2010-11. The present study is descriptive one and of a survey type. Its statistical population includes all teachers in the educational system and student- teachers studying in Islamic Azad University and other training centers of educational system. Based on Morgan table, 349 people were selected as the statistical sample through random stratified sampling method. A researcher made questionnaire which included items based on philosophical and social concepts in educational system of teacher training was used as instrument for data collection. The collected data were analyzed using U Mann Whitney and two independent group t test. Results showed that there is a significant difference regarding the philosophical bases of educational system teacher training between student teachers and teachers. Also there is a meaningful difference between teachers and students views toward social bases of educational system and teacher training curriculum in the information and communication technology age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher Training Educational System
  • Information and Communication
  • technology
  • Social Bases
  • Philosophical Bases