طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام‌نور ایران می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بوده که با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 45 نفر از استادان و 1129 نفر از دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) بود. از میان افراد مذکور، 115 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب و به پرسش‌نامه محقق ساخته پاسخ دادند. پاسخ‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی و به‌کارگیری نرم‌افزار SPSS و Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که میزان اثربخشی خدمات ارایه شده در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام‌نور در شاخص حمایت‌های یاددهی-یادگیری دانشجویی با میانگین (05/3) درحد متوسط، ولی در شاخص توسعه برنامه‌درسی با میانگین (83/2) و شاخص پشتیبانی از اعضای هیأت علمی با میانگین (64/2) پایین‌تر از حد انتظار؛ یعنی در حد ضعیف بوده است.  هم‌چنین نتیجه به‌دست آمده با استفاده از تحلیل عاملی نشان‌دهنده مناسب بودن شاخص‌های برازندگی (87/0CFI=) و (06/0RMSEA=) می‌باشد. به عبارت دیگر می‌توان از این مدل به عنوان معیاری برای ارزیابی اثربخشی خدمات ارایه شده در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Effectiveness Assessment Model for Distance Education System in Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Javadi Bora
  • Issa Ebrahimzadeh
  • Mehran Farajollahi
  • Mohammad Reza Sarmadi
چکیده [English]

The main purpose of the present study was to design an effectiveness assessment model for distance education at higher education section in Payame Noor Universities in Iran. This is a descriptive and survey-based study. The sample population of this study consisted of 45 university instructors and 1129 PhD students; 115 of them were selected through stratified sampling method. They answered the researcher-made questionnaire. Three experts determined the validity of the questionnaire and its reliability was determined by using Cronbach α. The collected data were analyzed using descriptive and inferential statistics by performing SPSS & LISREL. The findings showed that the effectiveness of the services provided at the post graduate section of Payame Noor University for the student support index was average and about 12, but for the curriculum development index 11.32, for the faculty support index 7.58 which was weak (lower than expected). The results also displayed that the quality indexes were appropriate. In other words, this model can be used for assessing the effectiveness of services offered in the universities and centers of higher education based on ICT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distance education
  • Assessment
  • Payame Noor University
  • Cost-Effectiveness
  • Quality