عوامل مؤثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع‌آوری اطلاعات از جمله پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (750N=) بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 235 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن مورد تأیید متخصصان دانشگاهی قرار گرفته و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 88/0 به‌دست آمد. داده‌های گردآوری شده در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون‌های t تک نمونه‌ای، t گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس یک‌راهه) مورد تحلیل قرار گرفته است. عمده‌ترین نتایج، بیان‌گر آن است که از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، شکل‌گیری مراکزی برای پاسخ‌گویی در جهت رفع مشکلات فن‌آوری دانشجویان مؤثرترین عامل در کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است هم‌چنین یافته های جانبی حکایت از آن دارد که تفاوت معناداری در سطح 05/0 بر اساس متغیرهای تعدیل کننده وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Use of ICT from the Perspective of Graduate Students of Teacher Training University of Shahid Rajaee

نویسندگان [English]

  • Alireza Zakeri
  • Hamed Zamani Manesh
  • Saleh Rashid Haji Khajelu
  • Mohammad Jamali Tazehkand
چکیده [English]

The present research was aimed at studying factors influencing the use of information and communication technology from perspective of graduate students studying in Teacher Training University of Shahid Rajaee. In this descriptive- survey research, a sample of 235 were randomly selected among 750 populations for collecting data. Research data collected by using self- developed questionnaire. Its validity was confirmed by experts and the Reliability was 88% by using Cronbach’s alpha coefficient. One sample t test, independent t test and one way ANOVA were used for analyzing data. The results indicated that the establishment of centers to solve technology problems of students is the major factor in using information and communications technology. Findings, also, suggested that there were found no significant difference in terms of moderating variables in the level of 0/05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • graduate students
  • Teacher Training University of Shahid Rajaee